11062772_836567969764416_1734848987993155203_n

sell modern house

ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ (ມີຟໍນິເຈີ່ພ້ອມ), ຢູ່ບ້ານ ຫວ້ຍນ້ຳເຢັນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນບ້ານຫຼູ 2 ຊັ້ນ. ມີ7 ຫ້ອງນອນ ແຕ່ລະຫອ້ງມີຫອ້ງນ້ຳພອ້ມ. ມີ 2 ຫ້ອງຄົວ. ໃນບ້ານແລະນອກບ້ານ. ຮັບປະກັນຄວາມຫຼູ ສະໄຕຣ ຕ່າງປະເທດ. ລາຄາ: 900,000 ໂດລ່າ ສະຫະລັດ. (ເຈົ້າຂອງບ້ານໃຈດີ ລາຄາ ຕໍລອງໄດ້). ສົນໃຈຕີດຕໍ່ 020 95515545 (ເລ້) House for sell, located in Ban Huaynumyen, Naxaythong district, Vientiane capital, Laos PDR. It is the luxurious house with furniture, 2 floors, 7 bedrooms with bathroom inside. There are 2 kitchens inside and outside. Price: 900,000 USD. Can ask for cheaper!!! Contract number: 020 95515545 (Lay).