Category Archives: GO & STAY (ທ່ຽວ,ພັກ)

Vientiane Center

11231324_677623775672977_1422301617404284637_n

ເປັນສູນການຄ້າລະດັບສາກົນ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າລະດັບກາງເຖິງສູງ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງບໍລິໂພກ ອຸປະໂພກຕ່າງ ລວມມີສູນບັນເທີງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງໜັງກໍ່ຈະມີຢູ່ທີ່ນີ້ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນລາວ
Vientiane center is the first international shopping center in Laos. we have multibrand from Local and international products.

ວຽງຈັນເຊັນເຕີ Vientiane Center
ເວລາເປີດບໍລິການ:ວັນຈນ-ວັນອາທິດ
Open time : Monday-Sunday
8:00am-09:30pm
ຖະໜົນຄູວຽງ, ໂທ: 021 228000

chouane12@hotmail.com

Lao ITECC

Lao World Co., LTD
Kamphengmuang Road, Saysettha District
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: (856)21-415 477
Fax; (856)21-415 409, 415 410
E-mail: sale@lao-itecc.la, laoitecc@gmail.com
Website: www.lao-itecc.la