ໂມງເກົ່າ Antique clock

ขายโมงตั้งโตะหลูนลานสะไหมบูราน ยี่หํ้ดัง Junghands ( Made in Germany ).
โตเรือนโมงเปันไม้พอ้มแกะะหลักลายด้านหน้า, หน้าโมงแก้วนูน, ขอบโมงและเขัมเปันทองเหืลอง, ตีสงงดัง 1 คั้งทุกเคิ่งช์่วโมง และตีตามทุกช์่วโมง,สงงม่วน มา กังวาน. ขะหมาด : 48cm x 25cm. มีไว้สะส์มหืลต์บแต่งบ้าน, โรงแรม, ลีสอด, ร้านอาหาน, ร้านกาเฟ และสะฤานที่อื่นๆได้, คาดสิกสวยงามและหายากสุดๆ.
ลาคา :……inbox, line, wa, Tel: 020 55088007

12065678_844928995628535_3165979717135957249_n 12144770_844929198961848_712865934454404296_n