ຕິດຕັ້ງ GPS tracker

GPS Tracker TOPFLY Tech
ได้มาดตะถานสากน
– ขะหนาดน้อย ทนทาน กันน้ำได้
– สามาดติดตามผ่านโทละสับมือของท่าน ตามเวลาจิง
– สามาดกวดข้อมูน กานใช้ลดย้อนหลัง ยาวนานถืง 1 เดือน
– มีแบดตะลีสำรองอยู่ได้ 8 ชั่วโมง แม้ว่าถืกตัดสายไฟ
– มีละบบกันไฟลัดวงจอน พ้อมละบบปะยัดไฟ
– มีทีมงานคุนนะพาบไว้บอลิกานหลังกานขาย ตะหลอดอายุกานใช้งาน
ติดตั้งนอกสะถานที่ฟรีสะเพาะนะคอนหลวง
สนใจตีดต่อสอบถาม 020 5466 6668